Forsvarsadvokater
Tager hånd om dit forsvar

Din personlige forsvarsadvokat sikrer dig et godt forsvar, hvis du bliver tiltalt eller sigtet i en straffesag.
Forsvarsadvokaterne; Henrik Garlik Jensen, N.C. Strauss, Niels Fjeldberg og Hans Kjellund fra Strauss & Garlik har stor erfaring og ekspertise med straffesager – vi tager hånd om dit forsvar uanset, hvad du er tiltalt eller sigtet for.
Som forsvarsadvokater bistår vi vores klienter fra sagens første stadier indtil dens afslutning i byret, landsret eller Højesteret. Fordi vi har møderet for Højesteret, kan vi være din forsvarsadvokat, også hvis sagen skal ankes.

Valg af forsvarsadvokat handler om jura – og om tillid

Samarbejdet mellem klient og forsvarsadvokat har stor betydning for din sags udfald – derfor skal kemien være i orden mellem dig og din forsvarsadvokat, og du skal have tillid til, at vi gør vores bedste for din sag.
Ring eller skriv til Strauss & Garlik – forsvarsadvokat Henrik Garlik Jenseneller forsvarsadvokat N.C. Strauss – og forklar os din situation, så kommer vi med en umiddelbar vurdering af din straffesag.

Det koster ikke noget at spørge!

Når du ringer til forsvarsadvokaterne
Strauss & Garlik, vil vi vejlede dig om

 • Har du egentlig brug for en forsvarsadvokat?
 • Hvordan får du adgang til politiets sagsmateriale?
 • Skal du sige ja eller nej til afhøring hos politiet?
 • Hvordan kan du regne med, at sagen forløber?
 • Hvordan forventer vi, at din sag vil falde ud?
 • Er der mulighed for, at det offentlige betaler advokatomkostningerne?

 


Et ordentligt forsvar gør forskellen.

— Strauss og Garlik —

 

straffesager-logo

 

Beskikket forsvarer/beskikket advokat

Hvis du bliver tiltalt eller sigtet i en straffesag, har du sædvanligvis ret til en beskikket forsvarer eller beskikket advokat. “Beskikket” advokat eller beskikket forsvarer betyder, at det er retten, der udpeger en advokat til at være din forsvarer.

Du vælger selv beskikket advokat

Du kan selv bestemme, hvem der skal være beskikket advokat for dig. Kontakt forsvars advokaterne Strauss & Garlik – Henrik Garlik Jensen og N.C. Strauss – eller giv besked til politiet eller retten, hvis du ønsker at bruge os som beskikket advokat, så sørger vi for resten.

Selvom retten allerede har tildelt dig en advokat som beskikket forsvarer, har du ret til at få en anden advokat som beskikket forsvarer. Hvis du er utilfreds med din beskikkede forsvarer, har du ret til at få en ny.

Hvad er en beskikket forsvarer?

En beskikket forsvarer er udpeget af retten. I hver retskreds har Justitsministeriet en liste over advokater, der fungerer som beskikket forsvarer ved retten. Det er også de beskikkede advokater, der fører sager i tilfælde af fri proces – de kaldes beneficerede advokater.

Det hjælper din forsvarer med

Som din forsvarer kan vi hjælpe dig på mange områder

– Vi sidder med ved afhøring på politistationen
– Vi lægger den overordnede strategi for dit forsvar
– Vi vurderer beviserne og finder de svage punkter i anklagen
– Vi indhenter oplysninger fra forskellige eksperter
– Vi kontrollerer anklagemyndighedens efterforskning
– Vi procederer i retten – vi fremlægger sagen fra din side
– Vi afhører vidner i retten
– Vi rådgiver om ankemuligheder, hvis du bliver dømt
– Vi er din garanti for, at loven bliver overholdt


 

Sådan-foregår-en-retssag-logo

 

En straffesag begynder med, at du bliver sigtet og måske anholdt af politiet. Politiet laver et anklageskrift, hvor de tiltaler dig. Du bliver måske varetægtsfængslet.

Hvis et retsmøde er offentligt, har alle adgang til retssalen – undtagen vidner. Vidner har først adgang til retssalen, når de bliver indkaldt.

“Lukkede døre” betyder, at retsmødet ikke er offentligt. Det er kun sagens parter, der har adgang til salen.

 

Sådan foregår det i selve retssalen

 • Dommeren konstaterer, hvem der er mødt.
 • Anklageren læser tiltalen op.
 • Du bliver afhørt. Først af anklageren og så af din forsvarer.
 • Hvis der er vidner bliver de afhørt.
 • Anklageren fortæller dommeren, hvorfor du skal dømmes – det hedder også procederer sagen.
 • Din forsvarer fortæller dommeren, hvorfor du ikke skal dømmes, eller hvorfor du skal have en mildere straf – han procederer sagen.
 • Dommeren afsiger dommen eller fortæller, hvornår dommen vil blive afsagt.

Det koster ikke noget at spørge!

Når du ringer til os, vil vi vejlede dig om

– Har du egentlig brug for en forsvarsadvokat?
– Hvordan får du en forsvarsadvokat?
– Hvordan får du adgang til politiets sagsmateriale?
– Skal du sige ja eller nej til afhøring hos politiet?
– Hvordan kan du regne med, at sagen forløber?
– Hvordan forventer vi, at din sag vil falde ud?
– Er der mulighed for at det offentlige
betaler advokatomkostningerne?

 

Sigtet-eller-tiltalt

 

Værd at vide som tiltalt eller sigtet i en straffesag

 • Du har ret til at vælge din egen forsvarer. Du skal bare fortælle politiet eller retten, hvem du ønsker som forsvarer.
 • Selvom du allerede har fået “tildelt” en forsvarer af retten, har du ret til at vælge en anden forsvarer. Det vil sige, hvis du er utilfreds med din forsvarer, har du ret til at få en ny advokat.
 • Forsvarerens opgave er at varetage dine interesser bedst muligt.
 • Du har ret til at have en advokat ved din side fra det øjeblik, du får sigtelsen, og når du bliver afhørt.
 • Din forsvarer har tavshedspligt. Forsvareren må ikke fortælle noget af det, du siger – hverken til politiet eller retten.
 • En forsvarsadvokat er gratis i første omgang. Staten lægger pengene ud til dit forsvar. Hvis du bliver dømt skyldig, kommer du til at betale sagens omkostninger.
 • Det er altid dommeren, der fastsætter sagens omkostninger. Det er også dommeren, der bestemmer, hvem der skal betale sagens omkostninger.
 • Du kan ikke få retshjælp, fri proces eller forsikringsretshjælp i en straffesag
 • En straffesag starter med, at du bliver sigtet og måske anholdt af politiet.
 • Politiet laver et anklageskrift, hvor tiltalen mod dig er beskrevet.
 • Du kan risikere at blive varetægtsfængslet, mens politiet efterforsker sagen. Nogle gange indtil sagen bliver behandlet i retten.
 • Det er vigtigt for forsvarsadvokatens arbejde, at du så tidligt som muligt tager kontakt til ham.

Tiltalt eller sigtet i en straffesag?

Ring eller skriv til Strauss & Garlik

Tlf.    86 12 34 99

Mail:  info@advohus.dk

– så skal vi nok tage os af alt det praktiske

foto3

Betaling af forsvareren

 • Din forsvarer skal have betaling for sit arbejde; advokatsalæret.
 • Det er dommeren, der fastsætter salæret til din forsvarer. Retten udlægger salæret til din forsvarer, når sagen er afsluttet, uanset hvordan sagen er endt.
 • Hvis du bliver dømt, skal du betale alle sagens omkostninger, også salæret til din forsvarer.
  – Du kan få en afdragsordning hos politiet. Du skal ikke betale for modpartens omkostninger.
 • Hvis du bliver frikendt, skal du ikke betale sagens omkostninger, heller ikke salæret til din forsvarer.
 • Hvis du kun bliver dømt for dele af det, som anklagen lød på, afgør dommeren, om du skal betale en del af omkostningerne.
 • Retten benytter sig af nogle standardtakster til betaling af din forsvarer.
 • Det gør ingen forskel på prisen, om du selv vælger en forsvarer, som du har tillid til, eller om du får tildelt en tilfældig forsvarer af retten.
 • Hvis din forsvarer har kontor i en anden by end den by, hvor straffesagen kører, skal du eller retten betale forsvarens transportudgifter.
 • Hvis politiet foretager tekniske undersøgelser eller analyser i forbindelse med straffesagen mod dig, skal du betale udgifterne, hvis du bliver dømt. – Det kan typisk være DNA analyser og blodanalyser.

Hvilke konsekvenser får en dom for din straffeattest?

En straffeattest er et dokument, der viser en persons lovovertrædelser. Lovovertrædelserne bliver registreret i Kriminalregisteret.

Straffeattest og jobsøgning

Hvis du får en dom bliver den registreret på din straffeattest, og det kan få konsekvenser for din fremtidige jobsøgning. Stadig flere virksomheder og offentlige myndigheder ønsker at tjekke en jobansøgers status i Kriminalregisteret. Der er nogle jobs, der kræver, at du enten ikke må have begået nogen form for kriminalitet overhovedet, eller der er bestemte love, du ikke må have overtrådt. En offentlig arbejdsgiver må ikke afvise dig som jobansøger, udelukkende fordi du ikke har en ren straffeattest. Offentlige arbejdsgivere skal foretage en konkret vurdering af ansøgerens egnethed til jobbet. Hvis kriminaliteten ligger flere år tilbage i tiden eller handler om bagateller, skal arbejdsgiveren ikke tage hensyn til oplysningerne på straffeattesten.  

Der findes tre forskellige straffeattester

Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder indeholder oplysninger om alle de domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven. Denne straffeattest indeholder også afgørelser for overtrædelse af andre love, hvis du har fået frihedsstraf eller frakendelser af rettigheder f.eks. frakendelse af kørekortet.

Oplysningerne står på denne straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse.

Ingen kan personligt få udleveret denne straffeattest hos Kriminalregisteret. Kun politiet og i særlige tilfælde offentlige myndigheder kan få udleveret disse oplysninger. Hvis du søger job hos det offentlige, kan de bede om at se din straffeattest. Du skal dog give skriftligt tilladelse til det.

En privat straffeattest indeholder oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af straffeloven og ved overtrædelse af loven om narkotikaloven.

De lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, vil stå på din private straffeattest i 2-5 år.

 Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år.

Hvis du søger job, hvor du skal have direkte kontakt med børn under 15 år, kan offentlige myndigheder, private virksomheder, idrætsforeninger og organisationer ansøge om se din børneattest. Det kan være, hvis du søger job som fodboldtræner, spejderleder, svømmelærer eller pædagog.Du skal give skriftlig tilladelse til, at din arbejdsgiver indhenter en børneattest.Hvis du giver samtykke til, at din arbejdsgiver indhenter en børneattest om dig, kan du skrive til Rigspolitiets Dataafdeling og få oplyst, hvilke oplysninger der stod på den børneattest, din arbejdsgiver modtog.

 
 
Offer-for-en-forbrydelse
 

Bistandsadvokat – hvis du er offer for en forbrydelse

Bistandsadvokat er din personlige advokat hele vejen igennem. Hvis du er offer for en forbrydelse, altså er blevet overfaldet, har været udsat for vold, voldtægt eller lignende overgreb/krænkelser, har du ret til en bistandsadvokat.

Forsvarsadvokaterne Strauss & Garlik udfører tillige arbejde som bistandsadvokat for ofre for forbrydelser. Du har ret til selv at vælge din bistandsadvokat. En bistandsadvokat hjælper dig gennem processen og kan sammen med dig give møde i retten samt sikre, at du søger erstatning alle relevante steder.

Politiet skal vejlede dig om din ret til en bistandsadvokat. Domstolen beslutter, om du kan få en bistandsadvokat, og det er det offentlige, der betaler udgifterne til bistandsadvokaten.

Hvad hjælper en bistandsadvokat med?

Som din bistandsadvokat giver vi dig støtte og bistand ved afhøring hos politiet eller i retten

Strauss & Garlik hjælper med alle dine tvivlsspørgsmål som din bistandsadvokat

 • Vi opgør dit erstatningskrav og hjælper med dokumentationen
 • Vi rejser dit erstatningskrav overfor dit eget forsikringsselskab, skadeforvolders forsikringsselskab, det sociale system eller Erstatningsnævnet
 • Vi hjælper – hvis det er nødvendigt – med at få polititilhold til gerningsmanden
 • Vi hjælper med – hvis det er nødvendigt – at få bortvist en voldelig ægtefælle/samlever fra hjemmet
 • Vi hjælper med henvisning til andre former for hjælp – det kan være psykologhjælp, krisehjælp eller andet
 • Vi holder dig orienteret om sagens gang – sagsbehandlingen, ventetiden og meget mere
 • Vi forbereder dig på afhøring i retten
 • Vi vejleder om muligheden for at afgive forklaring, uden tiltalte er tilstede

advokaterne-logo  

Advokathjælp fra forsvarsadvokat Strauss & Garlik

Har du brug for advokathjælp, så kan vi være dine forsvarsadvokater – Henrik Garlik Jensen, N.C. Strauss, Niels Fjeldberg og Hans Kjellund. Strauss & Garlik yder advokathjælp i alle typer af straffesager. For os er du ikke bare en sag. Vi engagerer os og lever os ind i vore klienters problemer, når de har brug for advokathjælp. Vi inddrager dig så meget som muligt, så vi får et samarbejde om sagen.

Advokathjælp, der kommer hele vejen rundt

Du kan være sikker på, at vi kommer hele vejen rundt om din sag, og at vi bringer alle nødvendige argumenter på banen i retten. Vi analyserer alle detaljer i sagen og afdækker svagheder i anklageskriftet, uanset hvilken sag det drejer sig om.

Effektiv advokathjælp til straffesager

Forsvarsadvokat Henrik Garlik Jensen og forsvarsadvokat N.C. Strauss har specialiseret sig i advokathjælp i straffesager. Kontakt os, hvis du har brug for advokathjælp til din straffesag fra erfarne og empatiske forsvarsadvokater.

Niels Chr. Strauss

Forsvarsadvokat

View Profile

Niels Chr. Strauss

Rasmus Hedegaard

Forsvarsadvokat

View Profile

Rasmus Hedegaard

Henrik Garlik

Forsvarsadvokat

View Profile

Henrik Garlik

Kristian Korshøj Jørgensen

Forsvarsadvokat

View Profile

Kristian Korshøj Jørgensen

 

kontakt-logo

 

KONTORET I ÅRHUS

Adresse

Sønder Allé 3, 2. sal
Postboks 158
8100 Århus

Kontakt

Tlf. 8612 3499
Fax 8619 3213
CVR nr. 27 40 46 34
Mail info@advohus.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag

kl. 8.30 – 16.00

Fredag
kl. 8.30 – 15.00

KONTORET I VIBORG

Adresse

Sct. Mathiasgade 66 A,1.tv,
8800 Viborg
.

Kontakt

Tlf. 8612 3499
Fax 8619 3213
CVR nr. 27 40 46 34
Mail info@advohus.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag

kl. 8.30 – 16.00

Fredag
kl. 8.30 – 15.00

 

Generelle oplysninger – herunder advokat-etik:

Hos Advokatfirmaet Strauss og Garlik I/S, CVR nr. 2740 4634, er alle advokater beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet. Advokaterne har alle tegnet advokat-ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Gerling Fosikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaets forretningsbetingelser kan ses på hjemmesiden http://advohus.dk/om-advokathuset/. Her findes også oplysninger om advokatfirmaets bankforbindelser. Advokatfirmaets rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole. Advokaterne er alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik – se eventuelt www.advokatsamfundet.dk

 


Back to Top